Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) nedir?

 Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Çevresel Etki Değerledirmesi Yönetmeliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.

 ÇED Raporu nedir?

 Gerçekleştirilmesi planlanan, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 Listesi'nde Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projelerin, özelliklerini, yerini, olası etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel boyutları ile tanıtan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-3’teki genel formata göre hazırlanması gereken rapordur.

 Proje Tanıtım Dosyası (PTD) nedir?

 Gerçekleştirilmesi planlanan, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 Listesi'nde Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projelerin, ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanması gereken rapordur.

 ÇED Raporunu ve Proje Tanıtım Dosyasını (PTD) kimler hazırlayabilir?

 Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler.

 ÇED Raporu başvurusu değerlendirildikten sonra, Bakanlık tarafından hangi kararlar verilir?

 Sunulan Nihai ÇED Raporu, Bakanlık tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülürse "ÇED Olumlu", uygun görülmez ise "ÇED Olumsuz" kararı verilir.

 Proje Tanıtım Dosyası (PTD) değerlendirildikten sonra, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından hangi kararlar verilir?

 Proje Tanıtım Dosyası (PTD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından değerlendirildikten sonra "ÇED Gereklidir", veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilir.

 * ÇED Gerekli Değildir kararı verilen proje için yatırıma başlanabilir.

* ÇED Gereklidir kararı verilen proje için, ÇED Raporu hazırlanarak Bakanlık tarafından değerlendirilir.

 Kapsam belirleme nedir?

 Gerçekleştirilmesi planlanan projenin hangi kapsamda yer aldığının Bakanlık tarafından değerlendirilmesi için yapılan başvurudur. Bakanlık tarafından hazırlanmış olan Proje Özeti değerlendirilerek;

 * Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 Listesinde yer alması durumunda "ÇED raporu hazırlanması gereklidir." görüşü,

* Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 Listesinde yer alması durumunda "Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gereklidir." görüşü,

* Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer almaması durumunda "ÇED Kapsam Dışı" görüşü verilir.

 ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir görüşü olmadan faaliyete başlanabilir mi?

 “ÇED Olumlu” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz. “ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmaz ise, yatırımcı faaliyet alanını eski haline getirmekle yükümlüdür.

 Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere; yapılan proje bedelinin %2'si oranında idarî para cezası verilir.

 ÇED Raporunda ve Proje Tanıtım Dosyasında verilen taahhütlere uymamanın cezası nedir?

 Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 20.452 Türk Lirası idarî para cezası verilir.