Kimler Çevre Görevlisi istihdam etme, Çevre Yönetim Birimi kurmak ve Çevre Danışmanlık Hizmeti almak zorundadır?

 Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliği'ne göre; mülga Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği;

 * Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

 * Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

 * Resmi Gazete'de 10.09.2014 tarih ve 29115 sayı ile yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Madde 20'de "29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır." denilmektedir.

 2872 Sayılı Çevre Kanunu Madde 20) m) ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara 12.267 Türk Lirası, çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara 8.178 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'ne buradan ulaşabilirsiniz. 

Çevre İzni veya Çevre Lisansı almalı mıyım?

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin Çevre İzni veya Çevre Lisansı veya Çevre İzin ve Lisansı alması gerekmektedir. Kapsamda yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alması gerekmektedir. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 6 ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesini almak için başvuruda bulunmalı ve GFB veriliş tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin lisans belgesinin alınması gerekmektedir. Alınan Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin 5 yıl geçerliliği bulunmaktadır.

 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na göre Hava Emisyonu konulu Çevre İzni almadan faaliyet gösteren tesislere 49.095 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na göre Atıksu Deşarjı konulu Çevre İzni almadan faaliyet gösteren tesislere 122.748 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 2872 Sayılı Çevre Kanun'da ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 49.095 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir.

 Çevre İzinleri nelerdir?

* Hava Emisyonu

* Çevresel Gürültü

* Atıksu Deşarjı

* Derin Deniz Deşarjı

 Çevre Lisansları nelerdir?

Geri Kazanım

* Tehlikeli Atık

* Tehlikesiz Atık

* Atık Yağ

* Bitkisel Atık Yağ

* Atık Pil ve Akümülatör

* Ömrünü Tamamlamış Lastik

* Ambalaj Atığı

 Bertaraf

* Atık Yakma ve Birlikte Yakma

* Düzenli Depolama

 Ara Depolama

* Tehlikeli Atık

 İşleme

* Tıbbi Atık Strilizasyon

* Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme

* Tanker Temizleme

* Hurda Metal

* Atık Kabul Tesisi

 Arındırma

* PCB Arındırma

 Çevre İznine veya Çevre Lisansına nasıl başvururum?

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

 Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C'de belirtilen bilgi, belge ve raporların yetkili merciye sunulması ile gerçekleştirilir.

 Çevre İzni veya Çevre Lisansı başvurusunun değerlendirme süreci nasıldır?

Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu değerlendirme süreci

 Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

 Başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir.

 * Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

 * Başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

 Çevre İznim veya Çevre Lisansım iptal olur mu?

İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

 Uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir.

 İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmeksizin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir.

 Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenlendiği tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır ve geçici faaliyet belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.